שש

(ראה גם: בגדי כהונה, פשתן)

רש"י:

בגדי שש - דבר חשיבות הוא במצרים. (בראשית מא מב)

ושש - הוא פשתן. (שמות כה ד)

אבן עזרא:

ושש - הוא הבד מין ממיני פשתים ימצא במצרים לבדו, רק הוא לבן ואינו צבוע... והגאון תרגמו בלשון ערבי עושר, וידוע הוא עד היום. (שם)

רשב"ם:

בגדי שש - של מצרים חשובים, כדכתיב "שש ורקמה ממצרים". (בראשית מא מב)

מבעלי התוספות:

בגדי שש - פירש"י דבר חשיבות הוא במצרים, ויש מקשים ממה שפירש בפרשת בראשית פישון על שם שמגדל פשתן, מכלל דפשתן היה מצוי במצרים. ונראה לומר דודאי מגדל פשתן והיה חשוב יותר מכל הארצות. ועוד יש לומר דפשתן דקאמר התם היינו קנבוס, כמו "ותטמנם בפשתי העץ" דפירש"י קנבוס, ושש דהכא היינו כיתנא, והא לא היה מצוי במצרים. (שם)

בעל הטורים:

ושש משזר - בגימטריא שלשים ושנים חוטים, כנגד התורה שמתחלת בבי"ת ומסיים בלמ"ד. (שמות כח ו)

הכתב והקבלה:

מכנסי בד - צמח הפשתן כמו שהוא מחובר בעינו ועודנו מחובר בקרקע נקרא פשתן, הפשתן הנפוץ שאינו טווי עדיין שש, על שם שהוא חלק וכטעם שיש, ויקרא המטוה דהיינו החוטים שטווין מן השש פשתים במ"ם הרבוי... והאריגה שאורגין מחוטי פשתן יקרא בד... (שמות כח מב)

מלבי"ם:

מדו בד - ...וחז"ל בארו כי שני שמות אלה שש ובד כל אחד מורה ענין מיוחד, נקרא בד על שיוצא מן הארץ בד בבד קנה יחידי מכל גרעין, ויקרא שש על שהיה דרך לכפול חוט הפשתים בעת האריגה לששה... (ויקרא ו ג)

רש"ר הירש:

שש - פשתן הוא נציג היסוד הוגטאטיבי (צמחי), והוא לבן צבע הטוהר. טוהר מוסרי מיוחס בתורה בראש ובראשונה אל כחות החיים הווגטאטיביים... (שמות כה ח)