תאומים

תלמוד בבלי:

...אמר ליה תאומה היתה עם דינה, דכתיב ואת דינה בתו. אלא מעתה תאומה היתה עם בנימין דכתיב את בנימין אחיו בן אמו... (בבא בתרא קכג א)

מדרש רבה:

...אמר ריב"ק עלו למטה שנים וירדו שבעה, קין ותאומתו והבל ושתי תאומותיו. (בראשית כב ג)

שתים הם שנתכסו בצעיף וילדו תאומים, רבקה ותמר, רבקה ותקח הצעיף, תמר ותכס בצעיף ותתעלף. (שם ס יד)

...אמר להם לא כך דרש ר' יהושע רבכם, אלא כל שבט ושבט נולדה תאומתו עמו, כההיא דא"ר אבא חלפוי בן קוריה תאומה יתירה נולדה עם בנימין. (שם פב ט)

תמתי... א"ר ינאי מה התומים הללו אם חשש אחד בראשו חבירו מרגיש, כן אמר הקב"ה (תהלים צ"א) עמו אנכי בצרה. (שמות ב ז)

תאמי צביה, ר' יהושע דסיכנין ב"ר לוי מה התאומים הללו כיון שפורש אחד מהן מדדיהן דדן נסתם, כך כתיב (זכריה י"א) ואכחיד את שלשת הרועים בירח אחד... (שיר ד יג)

תמתי... ר' ינאי אמר תאומתי כביכול לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. (שם ה ג)

חזר (המן) ובדק במזלות... תאומים נמצא בו זכות פרץ וזרח שנקראו תאומים, הדא הוא דכתיב (בראשית ל"ח) והנה תאומים בבטנה. (אסתר ז)

פרקי דר' אליעזר:

ר' מיאשא אומר נולד קין ותאומתו עמו, נולד הבל ותאומתו עמו... ר"י אומר קין והבל תאומים היו, שנאמר (בראשית ד') ותהר ותלד את קין, בההוא שעתא אוסיפת למילד, שנאמר (שם) ותוסף ללדת. (פרק כא)

פסיקתא דרב כהנא:

למה בחדש השלישי... אמר הקב"ה ראו באי זה חדש נתתי את התורה, בחדש השלישי, במזל תאומים, שאם בקש עשו הרשע להתגייר ולעשות תשובה ולבא ללמוד תורה יבא וילמוד ומקבלו אני. (פסקא יב קלד)

ספר חסידים:

על כל דברים שאין רגיל להיות צריך להתחנן עליו, כגון אשה שילדה תאומים שיתקיימו שניהם, ויותר צריך להתחנן אם ילדה שנים בתוך שנה מפני עין הרע. (תשצב)

אלשיך:

הלהן תעגנה - שסתם תאומים חלשים, ומי יודע אם יתקיימו. (רות א יב)

אור החיים:

שני גוים - ...והודיעה סיבת הדוחק אשר ידחקו זה את זה ויתעצמו זה על זה, כי משונה הריון זה מכל הריון שבעולם, כי כל הריון שיהיה מב' יהיו הב' נוחים וטבעם שוה, כאומרו תאומי צביה, וידורו יחד בבטן, מה שאינו כן הריונך, והטעם הוא כי ב' גוים בבטנך כל אחד מהם הוא בחינת גוי אחד... (בראשית כה כז)