תאו

תוספתא:

חמשה דברים נאמרו בשור הבר, אסור משום אותו ואת בנו, וחלבו אסור וקרב לגבי מזבח, וחייב מתנות, וניקח בכסף מעשר לזבחי שלמים אבל לא לבשר תאוה, והרי הוא כבהמה לכל דבר. ר' יוסי אומר זה תאו האמור בתורה, מותר משום אותו ואת בנו, וחלבו מותר, ופסול לגבי מזבח, ופטור ממתנות, וניקח בכסף מעשר לבשר תאוה אבל לא לזבחי שלמים, והרי הוא כחיה לכל דבר. וחכמים אומרים תאו ביריא לעצמה, שור הבר ביריא לעצמה. (כלאים פרק א)