תבה

(ראה גם: נח)

תלמוד בבלי:

...א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן מאותן שלא נעבדה בהם עבירה, מנא ידע, אמר רב חסדא שהעבירן לפני התיבה, כל שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעבדה בהם עבירה, וכל שאין התיבה קולטתו בידוע שנעבדה בה עבירה... צוהר תעשה לתיבה, א"ר יוחנן אמר לו הקב"ה לנח קבע בה אבנים טובות ומרגליות כדי שיהיו מאירות לכם כצהרים... תנא תחתיים לזבל אמצעיים לבהמה עליונים לאדם. (סנהדרין קח ב)

ג' תיבות הן, תיבה שפתחה מצדה טמאה מדרס, מלמעלן טמאה טמא מת, והבאה במדה טהורה מכלום. (כלים כד ד)

ראה עוד נח-תיבה.