תודוס

תלמוד בבלי:

...ואמר תודוס הרופא אין פרה וחזירה יוצאה מאלכסנדריא של מצרים שאין חותכין האם שלה בשביל שלא תלד. (בכורות כח ב)

תלמוד ירושלמי:

תני אמר ר' יוסה תודוס איש רומי הנהיג את אנשי רומי שיהו אוכלין גדיים מקולסין בלילי פסחים, שלחו חכמים ואמרו לו אילולא שאת תודוס לא היינו מנדין אותך. מהו תודוס, אמר רבי חנניה דהוה משלח פרנסתהון דרבנין, לא נמצאת מביא את הרבים לידי אכילת קדשים בחוץ. (פסחים מז א)