תוך

רש"י:

מתוך ומחמס - ממכות ומגזל. או ממזמות תככים. (תהלים עב יד)

אבן עזרא:

מתוך - העושק שבסתר. (שם)

רד"ק:

מתוך - מרמה שבלי ידיעת הנעשק. (שם)

מלבי"ם:

אל תוכו - הדבר שיושם בדבר אחר יזכירהו בעל הלשון בשימוש הב', "וישם באגנות", אולם אז אין מן ההכרח שיהיה לכלי תוך, כמו "אש המזבח תוקד בו", וכשישמש במלת תוך אם בא על הכלי הוא מוקף מד' רוחות כמו "כבשר בתוך קלחת" (מיכה ג'). ואם בא על עצמים מקובצים יחד, יכוין במלת תוך לרוב על נקודה האמצעית, כמו שאמרו בב"ר (ב') בשעה שאמר הקב"ה יהיה רקיע בתוך המים גולדה הטפה האמצעית... וזה המבדיל בין תוך ובין קרב, במלת קרב אינו מקפיד על שיהיה ממוצע או מוקף סביב... (ויקרא יא לג)