תולדות

מדרש רבה:

תולדות, א"ר שמואל ב"ר נחמן כל תולדות שנאמרו בתורה חסרין בר מן תרין, אלה תולדות פרץ וגו', והדין, ומפני מה אינון חסרין, ר' יודן בשם ר' אבין אמר כנגד ו' דברים שנטלו מאדם הראשון... (בראשית יב ה)

תני כל מי שיש לו תולדות מת ובלה, ונברא ואינו בורא, וכל מי שאין לו תולדות אינו לא מת ולא בלה ובורא ואינו נברא... (שם שם ז)

תרגום יונתן:

אלה תולדות - אלין יחוסין דגנסת נח. (בראשית ו ט)

אלה תולדות יעקב - אלין זרעיית יעקב. (שם לז ב)

רש"י:

אלה תולדות נח נח איש צדיק - ...דבר אחר למדך שעקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. (שם ו ט)

אלה תולדות יעקב - אלה יישוביהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל ישוב, סבה ראשונה... (שם לז ב)

אבן עזרא:

אלה תולדות - כמו הקורות, כטעם "מה ילד יום". (שם ו ט)

אלה תולדות יעקב - אלו המאורעות שאירעו לו והמקרים שבאו עליו. (שם לז ב)

רמב"ן:

אלה תולדות נח - פירשו בו קורותיו, ואינו נכון בעיני, כי אין קורות האדם תולדותיו, והנכון שהוא כמשמעו, כמו אלה תולדות בני נח... ויאמר אלה תולדות נח שם חם ויפת, אבל החזיר "ויולד נח" בעבור שהפסיק ואמר נח איש צדיק... (בראשית ו ט)

אלה תולדות יעקב - ...והנכון בעיני כי אלה תולדות יעקב יוסף ואחריו אשר יזכור, ואחז הכתוב דרך קצרה בשמותם שכבר הזכירם למעלה... (שם לז ב)

רשב"ם:

אלה תודלות יעקב - אלה מקראות ומאורעות שאירעו ליעקב, והנה זה הבל הוא, כי אלה תולדות האמורים בתורה ובכתבים יש מהם שמפרש בני האדם ויש מהם רבים שמפרשים בני בנים... כאשר פירשתי ב"אלה תולדות נח", למעלה בפרשת בראשית כתיב "ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת", ואחרי כן מפרש כי העולם חטאו ונח מצא חן, ואחרי כן מפרש אלה תולדות נח בני בניו האיך כי שלשה בנים היה לו וציוה הקב"ה להכניסם בתיבה ובצאתם וילדו להם בנים אחר המבול... (בראשית לז ב)

אגרת שמואל:

ואלה תולדות פרץ - מלא, שמאלה תולדות השמים כל תלדות חסר, שחסרו ו' דברים משחטא אדם הראשון, וכאן כתבו מלא שעתידים לחזור בבא הגואל מפרץ. ועוד שעל ידי חטא אדם הראשון בא מלאך המות, ובימי המשיח שבא מפרץ הקב"ה מבליעו, וכנודע הוא"ו סוד קו האמצעי, מדתו של יעקב והם החיים. (רות ד יח)

אלשיך:

אלה תולדות נח - יש ב' תולדות הנפש, מצות שיעשה, ונפשות שיחזיר בתשובה או ילמד. והג' תולדות הגוף בנים ממש, ומכל זה היה לו רק א', שהיה צדיק תמים, אבל לא התעסק עם בני דורו, ולכן דרשוהו לגנאי... (בראשית ו ט)

רש"ר הירש:

אלה תולדות השמים - סיפור התולדות של שמים וארץ איננו סיפור הולדתם, שכן "אלה" האמור בראש פרק מתייחס בדרך כלל אל האמור לאחר מכאן, ועוד תולדות מציין תמיד את הבנים ולא את האבות... הכתוב הדגיש בהדגשה יתרה, שהשמים והארץ נבראו דרך "בריאה" יש מאין על פי רצונו החפשי של ה', ואין לך שם ההולם פחות את הבריאה משם "תולדה" האמור כאן, אמור מעתה "תולדות השמים והארץ" הן תולדות כמשמען, הן כוללות את כל מה שנולד לאחר הבריאה על ידי פעולת גומלין של שמים וארץ... (בראשית ב ד)

אלה תולדות נח - כדרך שאמר לעיל "אלה תולדות השמים והארץ", שם פתח סדר חדש של התפתחות הבריאה, ואילו כאן סדר חדש של התפתחות האדם... (שם ו ט)

העמק דבר:

אלה תולדות נח - הליכות ימי חייו. (בראשית ו ט)