תולל

תרגום יונתן:

ותוללנו - ובזזנא. (תהלים קלז ג)

רש"י:

ותוללנו - מיני כלי זמר על שם שהם תולין אותם, כך פירשו מנחם. ויש לפתור תוללנו אויבינו שהם מהוללים ומשטים בנו, לשון ומהוללי בי נשבעו. (שם)

רד"ק:

ומלת ותוללנו קשה, רבי יהודה המדקדק אמר שהוא מגזרת על הר גבוה ותלול בדרך רחוקה, ורבי משה הכהן אמר מגזרת יללה כאילו אמר יללתינו, ותחת יללתינו היתה שמחה להם, ולא דבר נכונה כי אין בכתוב זכר 'ותחת'... ולפי דעתי הנה נמצא "שרה את האלקים" "תשתרר עלינו"... וכן יהיה תלל גם תלה שנים שרשים והטעם אחד, והנה ותוללינו כמו תלינו כנורותינו, וזאת היא תשובתינו איך נשיר. (שם)

רש"ר הירש:

ותוללנו - מלשון תל, מחריבינו. (שם)

מלבי"ם:

פעל תולל הוא כמו שולל בחלוף תי"ו בשי"ן מעברית לארמית, וזה פירוש "ותוללנו שמחה" שוללנו בבבל שאלונו דברי שמחה. (הכרמל)