תולע בן פואה

 

ויקם אחרי אבימלך להושיע את ישראל תולע בן פואה בן דודו איש יששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים. וישפט את ישראל עשרים ושלש שנה, וימת ויקבר בשמיר. (שופטים י א)