תולע

רש"י:

אם יאדימו כתולע - צבע שצובעים בו אדום, גרעינים הם ויש תולעים בכל אחד ואחד. (ישעיה א יח)

האמונים עלי תולע - בגדי צבעונים. (איכה ד ה)

הגר"א:

כשנים - הוא הצמר הצבוע מהתולע בשנים, וזהו שני, והנצבע בצבע ראשון הוא נקרא תולע... (ישעיה א יח)

מלבי"ם:

כתולע - בו צובעים, והצבע עצמו בו... והתולע צובע אחרים, רוצה לומר שחטאו והחטיאו אחרים, ובכל זאת אין דבר העומד בפני התשובה. (שם)