תוספתא

של"ה:

תוספתא היא על המשנה, כל תנא ותני עלה היא התוספתא שנתוספה על המשנה. כתב בספר כריתות מה שקראו בתלמוד תוספתא אין זה מה שאנו קוראין תוספתא אלא תוספות שהוסיפו לבאר המשנה, כמו ותני עלה וכיוצא בזה, וראיה מהא דירושלמי בהוריות ומדרש קהלת איש אשר יתן לו ה' וכו' "וכבוד" זה תוספתא, "לעשות כל אשר יתאוה" אלו משניות גדולות, כגון משנת ר' חייא ומשנת רבי אושיעא ומשנת בר קפרא. חזינא דתוספתא ומשנת רבי חייא ורבי אושיעא הוו תרי מילי. עד כאן לשונו. וזה לשון הליכות עולם: והיו דברי רבי במשנה מעט הכמות ורב האיכות וקוצר מילין מבלי אריכות אין בו מלה לבטלה, ולא ענין ללא ענין ולא דבר ללא דבר, והיה הכל מבואר לו לרוחב שכלו, אך לבאים אחריו עמקו דבריו מי ירד לסוף דעתו ומי יבא עד תכונתו, לפיכך ראה א' מתלמידיו לחבר ספר לגלות ולמלאות דברי רבו ולבאר אותיותיו אלה בקרבו והיא התוספתא. כתוב מהר"י קארו, ימים רבים הוקשה לי למה זה נקרא ברייתא וזה תוספתא, עד שמצאתי בכריתות שכתב שהתוספתא היא שנתוספה על המשנה, לפיכך אינה כתובה לא בלשון תניא ולא בלשון תנו רבנן... (תורה שבעל פה)