תועבה

תרגום יונתן:

כל תועבה - דרחיקית. (דברים יד ג)

ספר החינוך:

ונכפל הלאו באסור זה באמרו ולא תעשו מכל התועבות, שיכלול כל ענינים אלה שהם תועבת השם, כלומר שהעושה אותן יתרחק מן הטובה ומסיר מעליו השגחת השם ב"ה, וזהו פירוש תועבת השם בכל מקום לפי מה ששמעתי. וגם כן מה שכתוב בסוף הענין "כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ" הענין לומר שהמדה מגונה מאד, וכל דבר רע ומאוס ביותר יכנה הכתוב כאלו השם שונא אותו... (אחרי מצוה קפח)

מהר"ל:

...כי תועבה נקרא כאשר האדם נוטה אל ענין זר, כמו שכתוב בכל העריות שהם זנות חמרי תועבה היא, שתראו מזה כי מי שהוא מושך אחר הגופיי יותר מדאי עד שנעשה בעל גוף והוסר השכל מכל וכל דבר זה הוא תועבה אל השי"ת... (נתיב העבודה ב)

העמק דבר:

כל תועבה - תועבה הוא מה שהטבע האנושי מרחק, וכל תועבה משמע מה שריחקתי לך ונפש ישראלי ראוי לתעבו... (דברים יד ג)