תועפות

תרגום יונתן:

כתועפות - תוקפא ורוממותא תושבחא וגבורתא דידיה היא. (במדבר כג כב)

רש"י:

כתועפות ראם - כתוקף רום וגובה שלו... ואומר אני שהוא לשון (בראשית א') ועוף יעופף, המעופף רום וגובה ותוקף רב הוא זה. דבר אחר תועפות ראם תוקף ראמים, ואמרו רבותינו אלו השדים. (שם)

אבן עזרא:

כתועפות - כמו קרני ראם, ופירוש תועפות תוקף... וכסף תועפות לך פירושו וכסף תועפות הרים. (שם)

מבעלי התוספות:

כתועפות - כלומר כפל כפלים, כחו כפול משל ראם. (שם)

מאירי:

ותועפות - גילוי. (תהלים צה ד)