תוף

תלמוד בבלי:

אמר רבי יהושע זהו שאמרו כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה, כיצד קולו שבעה, ב' קרניו לשתי חצוצרות... עורו לתוף... (קנים כה א)

רבינו בחיי:

את התוף - ואפשר עוד לומר שהזכיר אחות אהרן כדי שיסמיכנו לתוף שהוא כנגד צדק, וכתיב באהרן (איוב כ"ט) צדק לבשתי וילבשני... התוף הוא כנגד צדק ומחול כנגד מאדים... (שמות טו כ)

מלבי"ם:

תפים - מיוחדים לרקד, כנורות מעוררים שמחת נפש. (ישעיה כד ח)

רש"ר הירש:

בתוף ובמחול - מביעים השמחה המוחשת יחד לפני ה'. (תהלים קנ ד)