תור   ויתורו

(ראה גם: רגל, מרגל)

הכתב והקבלה:

ויתורו - פעל הרגול והחפוש נקרא תור על שם סופו, כי הוא המביא לידי התר ספק, כי תכלית המחפש להתיר לו מה שהוא מסופק בו ושאינו יודע. (במדבר יג ב)

לתור את הארץ - יש הבדל בין תר למרגל, האיש אשר יתור הוא מבקש הטוב, "לתור להם מנוחה"... ובהפך המרגל יבקש את הרע, כמו "מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם"... כולם גלוי הגנות והרע... (שם שם טז)

...תור הונח על ההולך לארץ אחרת לבדוק אותה כפי מה שהיא בתכונתה, אבל חפירה הונח על המחפש ובודק את חרפת הארץ וגנותה לגלות קלונותיה... (דברים א כב)

מלבי"ם:

ויתורו - ...התר מבקש את הטוב והמרגל מחפש את הרע ואת ערות הארץ, ויש הבדל בשליחותם, את התרים ישלחו כל העם כי להם נוגע הדבר, ואת המרגלים ישלח שר הצבא כי הדבר נוגע לו לדעת מאיזה מקום ילחם... אם שולחים על דעת לתור את הארץ שולחים נשיא השבט והחשוב שבהם שעליו יסמך לבם ויאמינו בדבריו, לא כן אם שולחים מרגלים שולחים אנשים פחותים... (במדבר יג ב, וראה עוד דור המדבר-מרגלים)

רש"ר הירש:

ולא תתורו - כבר אמרנו לעיל י"ג ב' כי תור יכול לציין חקירה לצורך תכלית סובייקטיבית, ובמקרה זה הרי הוא מורה על השאיפה להכיר את הדברים במדה שהם מביאים לנו תועלת. הפעולה הרוחנית המובעת על ידי תור מבקשת להכיר כל דבר על פי מה שהוא טוב או לא טוב לנו... (שם טו לט)