תחבולה

(ראה גם: מזימה, עצה, מרמה)

מלבי"ם:

תחבולות - מחשבה היא על כל צדדי האפשר, ועצה היא הסכמה על דרך אחד, ותחבולה היא קשר של עצות רבות, שבכל אופן שיפנה האויב יש לו עצה כנגדו. (משלי יא יד)

שם תחבולה שרשו חבל, מענין חבל שקושר כמה חוטין זה בזה לעשות ממנו חבלים, כן יקשור כמה הקשים או עצות וירכיבם זה על זה להוציא תולדות מושכל ממושכל, כמו שכתוב "ונבון תחבולות יקנה", כי עשות ההקשים היא ממעשה הבינה להרכיב מופתים על ידי הקשים רבים משולשלים זה מזה ויקנה הקדמות רבות להוציא אחד מחברו וחברו מחברו במושכלות הבינה. ושם תחבולה בא על מי שמזמין בלבו עצות שונות על ענין אחד שבעת לא העלה בידו עצה אחת ישתמש באחרת, כמו "ובתחבולות עשה מלחמה", כי במלחמה אין די בעצה לבד, כי אולי לא תועיל עצתו זאת נגד האויב, כי גם להאויב יש עצה והסכמה, ולכן צריך לתחבולה שהוא קשר של עצות רבות חבל בחבל סבות ומסובבים עד שהוא מתהפך בתחבולותיו נגד עצת האויב, שבכל אשר יפנה ימצא עצה מוכנת נגדו. (הכרמל)