תחת ירך

(ראה גם: שבועה)

תרגום יונתן:

שים נא ידך תחת ירכי - שוי כדון ידך בגזרת מהולתי. (בראשית כד ב)

רש"י:

תחת ירכי - לפי שהנשבע צריך שיטול בידו חפץ של מצוה כגון ספר תורה או תפילין, והמילה היתה מצוה ראשונה לו ובאה לו על ידי צער והיתה חביבה עליו ונטלה. (שם)

אבן עזרא:

...והקרוב אלי שהיה המשפט בימים ההם לשום אדם ידו תחת ירך מי שהוא ברשותו, והטעם אם אתה ברשותי שים נא ידך תחת ירכי, והאדון יושב והירך על היד, בטעם הנה ידי תחת רשותך לעשות רצונך, וזה המשפט עדיין בארץ הודו. (שם)

אברבנאל:

תחת ירכי - שמעת שקבלו הברית היו מיוחדים להנהגתו ית'. (שם)

כלי יקר:

תחת ירכי - שמצד המילה אדם גדור מערוה, ובבנות הכנעני הזמה ירושה מחם, ואין ראוי שיזדווג הנמול לבעלי הזמה. (שם)

רש"ר הירש:

תחת ירכי - נראה כי אין הביטוי רומז למקום המילה, המקום עצמו איננו מתאים... בשני המקומות בהם מוזכר ביטוי זה, הרי אדם הנוטה למות, או קרוב למותו, מקבל הבטחה מפי מי שיחיה אחריו אשר מבלעדיה לא יוכל למות במנוחה. אפשר והביטוי שים נא ידך תחת ירכי יתפרש כמשמעו המילולי, הנח לי לנוח על גבי ידך, כלומר, תן לי את הכוח והעוצמה שבידך ויהיו הם הבסיס שעליו אוכל לשכב במנוחה... (שם)