תיאטרון

תלמוד בבלי:

וא"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן הולכין לטרטיאות ולקרקסאות ולבסילקאות לפקח על עסקי רבים בשבת. (שבת קנ א)

...והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי, אלו תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים. (מגילה ו א)

תנו רבנן ההולך לאיצטדינין ולכרקום וראה שם את הנחשים ואת החברין בוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון בלורין סלגורין הרי זה מושב לצים, ועליהם הכתוב אומר אשרי האיש אשר לא הלך וגו' כי אם בתורת ה' חפצו, הא למדת שדברים הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה... תנאי היא, דתניא אין הולכין לאיצטדינין מפני מושב לצים, ור' נתן מתיר מפני שני דברים, אחד מפני שצווח ומציל, ואחד מפני שמעיד עדות אשה להשיאה. תנו רבנן אין הולכין לטרטיאות ולקרקסיאות מפני שמזבלין שם זיבול לעבודת כוכבים דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים מקום שמזבלין אסור מפני חשד עבודת כוכבים, מקום שאין מזבלין שם אסור מפני מושב לצים... (ע"ז יח ב)

תלמוד ירושלמי:

וביציאתו מהו אומר, מודה אני לפני ה' אלקי ואלקי אבותי שנתת חלקי מיושבי בית המדרש ובתי כנסיות ולא נתת חלקי בבתי תרטיות ובבתי קרקסיות, שאני עמל והן עמלים, אני שוקד והן שוקדים, אני עמל לירש גן עדן והן עמלים לבאר שחת... (ברכות לג א)

דתני הרואה את הנחשים ואת החברים מוקין מופיון מוליון מילרין מילריה סגירלון סגילריה הרי זה אסור משום מושב לצים, שנאמר ובמושב לצים לא ישב, וכולן מביאין לידי ביטול תורה, שנאמר כי אם בתורת ה' חפצו. העולה לתיאטרון אסור משום ע"ז דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים בשעה שהן מזבנין אסור משום ע"ז ואם לאו אסור משום ומושב לצים בלבד. העולה לתיאטרון וצווח אם לצורך הרבים מותר ואם מתחשב הוא אסור. היושב באיצטדין הרי זה שופך דמים... (ע"ז ז א)

מדרש רבה:

...הרגל, אין בעי הוא אזיל לבתי טרטסיאות ולבתי קרקסיאות ואין בעי הוא אזיל לבתי כנסיות ולבתי מדרשות... (בראשית סז ג)

...בפתי רמשא סליק ר"ל שאיל בשלמיה דרבי ופייסי עלוהי דיוסי מעונאה, א"ל ר' צריכין אנו להחזיק טובה לעכו"ם שהן מכניסין מומסין לבתי טרטייאות ולבתי קרקסאות שלהם ומשחקין בהם כדי שלא יהיו משיחין אלו עם אלו ויבואו לידי קטטה בטלה, יוסי מעונאה אמר מילה דאורייתא ואקפדת עלוהי... (שם פ א)

...ורבי נחמיה אמר יום תיאטירון היה והלכו הכל לראות והוא לא הלך אלא ויבא הביתה לעשות מלאכתו, לחשוב חשבונות של רבו. (שם פז ט)

...אמרה לה בתי אין דרכן של בנות ישראל לילך לבתי תיאטראות ולבתי קרקסיאות של עכו"ם, אמרה לה אל אשר תלכי אלך. (רות ב כג)

...ואפתום מלכים תהנזק, ר' הונא ור' פנחס אמרין אפילו דברים שהמלכות מתפתה בהם כגון בי טיאטראות ובי קרקסאות היא מזקת. (אסתר פתיחתא ה)

רבי אבא בר כהנא פתח, לא ישבתי בסוד משחקים ואעלוז (ירמיה ט"ו), אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבון העולמים מימי לא נכנסתי בבתי תיאטראות ובבתי קרקסאות של עכו"ם ושחקתי עמהם ואעלוז, מפני ידך בדד ישבתי... (איכה פתיחתא ג)

רבי אבהו פתח ישיחו בי יושבי שער (תהלים ס"ט) אלו עכו"ם שהן יושבין בבתי תרטיאות ובבתי קרקסיאות, ונגינות שותי שכר, מאחר שהן יושבין ואוכלין ושותין ומשתכרין הן יושבין ומשיחין בי ומלעיגים בי... (שם שם יז)

...א"ל ולא ישמעו אזניך מה שאת מוציאה מפיך, אילו נתן הקב"ה חכמה לטפשים היו יושבים והוגין בה בבתי כסאות ובבתי תיאטריאות ובבתי מרחצאות... (קהלת א יז)

לשחוק אמרתי מהולל, א"ר אבא בר כהנא מה מעורבב השחוק שהעכו"ם שוחקים בבתי קרקסיאות ובבתי תיאטריאות שלהם, ולשמחה מה זו עושה, מה טיבו של תלמיד חכם להכנס שם. (שם ב ב)

פסקיתא דרב כהנא:

דבר אחר יספת לגוי, אומות העולם אתה מרבה להם ימים טובים, הן אוכלים ושותים ופוחזים, ונכנסין לבתי טרטיאות ולבתי קרקיסיאות ומכעיסין אותך בדבריהם ובמעשיהם, אבל ישראל אינן כן, אתה נותן להם ימים טובים ואוכלים ושותים ושמחים ונכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומרבים בתפילות ומרבים במוספים... (פסקא ל)

שוחר טוב:

אליהו שאל את ר' נהוראי על מה הזיעות באות לעולם, אמר לו... חייך כך היא סברא דמילתא, אלא זהו עיקרו של דבר, בשעה שהקב"ה מביט בעולמו ורואה בתי טרטיסאות ובתי קרקסאות ואומות העכו"ם יושבין בהשקט ובבטחה ובית המקדש חרב ובניו בצער מחרה אפו בעולמו להחריבו... (מזמור יח)

ילקוט שמעוני:

ולמה נקרא שמו נבל, ר' יהודה אומר על שם שמלא כל העולם נבלות, העמיד בתי קוצים ובתי קיקוליס ובתי קרקסיאות וטרטיאות. (תהלים יד, תרסב)

תרגום יונתן:

ארור אתה בבואך - במעלכון לבתי קיאטרוניכון וקורקיסתכון למבטלא פתגמי אורייתא... (דברים כח יט)