תיקו

של"ה:

תיקו בכל דוכתא בתלמוד שהתשובה אינה נודעת לפשוט ממנה האבעיא אומר תיקו, ולשון תיקו הוא מלשון תיק, כי כמו שהתיק שבו הספר אינו נודע מה שבתוכו כך פשיטות האבעיא אינו נודע, וכן פירש הערוך, ויש אומרים תיקו ראשי תיבות תשבי יתרץ קושיות ואבעיות. (תורה שבעל פה אות תיו)