תמיד

(ראה גם: לעולם, נצח, קרבן-תמיד)

תלמוד בבלי:

...אלו מושכין (לחם הפנים) ואלו מניחין, וטפחו של זה כנגד טפחו של זה, שנאמר לפני תמיד, ר' יוסי אומר אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין אף היא היתה תמיד... אלא מה אני מקיים לפני תמיד, שלא ילין שלחן בלא לחם. א"ר אמי מדבריו של ר' יוסי נלמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך... (מנחות צט ב)

רש"י:

תמיד - כל לילה ולילה קרוי תמיד, כמו שאתה אומר "עולת תמיד" ואינה אלא מיום ליום... אבל תמיד האמור בלחם הפנים משבת לשבת הוא. (שמות כז כ)

אבן עזרא:

תמיד - כל לילה ולילה, ויש מלת תמיד קשה מזאת, "והיה על מצחו תמיד", כאשר הושם המצנפת על ראשו לעולם ישימו עליה ציץ הקדש. (שם)

רמב"ן:

תמיד - ...לשון רש"י, ומדרש רבותינו אינו כך, אלא כך שנו בספרי, יאירו שבעת הנרות, שומע אני שיהו דולקין לעולם, תלמוד לומר מערב עד בקר, אי מערב עד בקר יכול יהיו דולקים מערב עד בקר ויכבם, תלמוד לומר יאירו שבעת הנרות, הא כיצד יאירו שבעת הנרות מערב עד בקר, לפני ה' תמיד שיהא נר מערבי דולק תדיר... (שם)

הכתב והקבלה:

והיה על מצחו תמיד - ...כי עיקר שרש תמיד הוא שתי אותיות מ"ד, שהוראתו השתטחות והתפשטות, כמו "ויתמדד על הילד" (מ"א י"ז), "בית מדות" (ירמיה כ"ה) רוצה לומר מופשט ומרווח, ומזה מלת תמיד על המשכת הזמן והתפשטותו... ככה לדעתי יורה מלת תמיד (שמסתעף מענין מדידה) על עשיית דבר כפי שיעור הראוי וכפי המדה המחויב בו... ומזה הענין מלת תמיד כאן לרבותינו, אמר "והיה על מצחו תמיד", כלומר שיהיה אומד בדעתו ושיער במחשבתו איכות הקדושה שהוא נושא על מצחו בל יסיח לעולם דעתו לדבר פחות ונבזה המחלל והמבזה את שם קדוש העליון... (שמות כח לח)

מלבי"ם:

אש תמיד - מלת תמיד מציינת שיהיה הדבר בלא הפסק, כמו שאמר פה תמיד אף בשבת, תמיד אף בטומאה. והתמידות הזה יהיה בשני פנים אם תמידות החלטי שאינו נפסק רגע, כמו "אש תמיד תוקד", "שויתי ה' לנגדי תמיד" (תהלות ט"ז), אם תמידות סדורי, שיהיה הדבר כל פעם בנקודה מיוחדת מן הזמן ולא תשונה בשום פעם, כמו "עולת תמיד", רוצה לומר בכל יום ויום בלא הפסק יום בינתים. ולפעמים יהיה גם מזמן רחוק לזמן רחוק, כמו "כן יהיה תמיד הענן יכסנו" (במדבר ט'), או שני פעמים בכל יום, "וארוחתו ארוחת תמיד" (ירמיה נ"ב)... (ויקרא ו ו, וראה שם עוד)