תמנה

תלמוד בבלי:

כתיב וירד שמשון תמנתה, וכתיב הנה חמיך עולה תמנתה, א"ר אלעזר שמשון שנתגנה בה כתיב ביה ירידה, יהודה שנתעלה בה כתיב ביה עליה. ר' שמואל בר נחמני אמר שתי תמנאות היו, חדא בירידה וחדא בעליה. רב פפא אמר חדא תמנה הואי, דאתי מהאי גיסא ירידה ודאתי מהאי גיסא עליה, כגון ורדוניא ובי בארי ושוקא דנרש. (סוטה י א)

תלמוד ירושלמי:

כתוב אחד אומר וירד שמשון תמנתה, וכתוב אחר אומר הנה חמיך עולה תמנתה, רב אמר תמנתה שתי תימניות היו אחת של יהודה ואחת של שמשון. רבי סימון אמר תמנתה אחת היא ולמה כתב בה עלייה וירידה, אלא של יהודה על ידי שהיתה לשם שמים לפיכך כתיב בה עלייה, ושל שמשון על ידי שלא היתה לשם שמים כתיב בה ירידה. אמר ר' אייבו בר נגרי כגון הדא בית מעין שיורדין בה מפלטתה ועולין בה מטבריה. (סוטה ז א)