תנואה

תרגום יונתן:

וידעתם את תנואתי - ית דאתרעמתון עלי. (במדבר יד לד)

רש"י:

תנואתי - שהניאותם את לבבכם מאחרי, תנואה לשון הסרה כמו "כי הניא אביה אותה". (שם)

אבן עזרא:

את תנואתי - אניא דברי, או מי יניאני, הטעם שישבור את שבועתי. (שם)

ספורנו:

תנואתי - תכירו מה רע בטול המכוון שלי בסורכם ממני, כאמרו "ונפלתם בחרב כי על כן שבתם מאחרי ה'". (שם)