תנוך

תרגום יונתן:

על תנוך - על חסחוס אודנא דאהרן והיא גדירא דמציעאה דאודן ימינא. (ויקרא ח כג)

רש"י:

תנוך - הוא הסחוס האמצעי שבתוך האוזן שקורין טנרו"ס. (שמות כט כ)

אבן עזרא:

תנוך - אין לו ריע, והגאון אמר הרך הדבק בעגול האוזן. (שם)

מלבי"ם:

על תנוך - מלת תנוך לא נמצא בשום מקום רק בענין נתינת מתנת דם, ויש לומר שעקרו תוך, כי מצאנו כמה שרשים שהנו"ן שבאמצע נוספת ונופלת, כמו אף אנף, איש אנוש... ורוצה לומר תוך אזנו. ויש לומר גם כן שתי"ו תנוך היא מאותיות האמנתיו הנוספות בראש השם, כמו תפלה תחנה, וכן בשמות שהתי"ו שורש היא נוספת לרוב, תאב מן אבה, תבל מן בלל... ויהיה שרשו נך, מענין אנך, שהוא הבדיל שמעמידים בגובה החומה, וכן יבואר על גובה האוזן, כמו שתרגם אונקלוס על רום אודנא, ואמרו חז"ל שהיא מלה מורכבת מן תוך ונוך, והוא המקיף הפנימי באזן שקשה כסחוס שהוא גם כן תוך קצת... ובפסיקתא זוטרתי זה גדר האמצעי הקרוב לגובה של אוזן. (ויקרא יד יד)