תנשמת

תלמוד בבלי:

תנו רבנן תנשמת באות שבעופות (עוף הצועק בלילה), אתה אומר באות שבעופות או אינו אלא באות שבשרצים, אמרת, צא ולמד מי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן, דבר הלמד מענינו, במה הכתוב במדבר בעופות אף כאן בעופות. תניא נמי גבי שרצים (טלפ"א, תרי תנשמת כתיבי חד בעופות וחד בשרצים) כי האי גונא, תנשמת באות שבשרצים, אתה אומר באות שבשרצים או אינו אלא באות שבעופות... במה הכתוב מדבר בשרצים אף כאן בשרצים. (חולין סג א)

רש"י:

תנשמת - היא קלא"ב שורי"ץ ודומה לעכבר הפורח בלילה, ותנשמת האמורה בשרצים היא דומה לה ואין לה עינים וקורין לה טלפ"א. (ויקרא יא יח)