תעה

מכילתא:

תועה, אין תועה בכל מקום אלא חוץ לתחום, אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, וימצאהו איש והנה תועה בשדה. (משפטים פרשה כ)

תרגום יונתן:

כאשר התעו אותי - כד בעו לאטעאה יתי. (בראשית כ יג)

רש"י:

כאשר התעו אותי - אונקלוס תרגם מה שתרגם, ויש ליישב עוד דבר דבור על אופניו כשהוציאני הקב"ה מבית אבי להיות משוטט ונד ממקום למקום... (שם)

אבן עזרא:

התעו - שהוא נוסע ממקום למקום ולא ידע אנה ילך. (שם)

רד"ק:

התעו - ענינו הגלו, כי הגולה ממקומו תועה בדרכים אשר לא ידעם ולא הורגל בהם. (שם)