תעלה

(ראה גם: שועל)

תלמוד בבלי:

אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר היינו דאמרי אינשי תעלה בעידניה סגיד ליה. (מגילה טז ב)