תפארת

רבינו בחיי:

...התפארת כנגדו באדם משיבת הגוף, וכן התפארת כח וחזוק לכל הספירות, ועל התפארת אמר משה ע"ה (במדבר ט"ז) "א-ל אלקי הרוחות לכל בשר"... (בראשית א כז)

מדרש שמואל:

...והתפארת היא השמחה, כעין "כחתן יכהן פאר". (אבות ב א)

מהר"ל:

...והתפארת זו מתן תורה, כמו שהתבאר למעלה כי התפארת הוא ענין נבדל ואינו גשמי, ואין דבר בלתי גשמי רק התורה... (גבורות ה' הקדמה ג)

הכתב והקבלה:

...על זה נתן לנו אות התפילין לתפארת, כאמרו והיה לאות על ידך ולטטפת, (כלומר לתכשיט ולתפארת, כי לשון תפארת על דרך האמת לא יונח רק על דברים מתעלים מדרכי הטבע, ולכן לבד בנינים ובגדים המורים על סוד אלקי מתוארים בכתבי הקדש במלה תפארת, והן שלשה, הא' בגדי כהונה, כדכתיב "לכבוד ולתפארת", והב' המקדש וכליו כמו "ובית תפארתי אפאר", "ותפארתו ביד צר", והג' התפילין, שנאמר "פארך חבוש עליך", ואמרו חז"ל שהם התפילין שהם תפארת ישראל, כי מלבוש זה מורה שהם עם ה' ונוחלי תורתו). (שמות יג יד)

העמק דבר:

ובגאותו - בזמן שהקב"ה מנהיג במדת תפארת הוא כנוי על השפעה נסית שאין צריך לעזר תפלה... (דברים לג כו)

שם משמואל:

וכן מדת התפארת ששרשה בקדושה לשבח ולפאר ולרומם את השי"ת ולקיים ויגבה לבו בדרכי השי"ת, ובכללו לזכות בתורה, ונשתרבבה לעומתה בקליפה גיאות ולהתפאר על זולתו... (וירא תרע"ג)

מכתב מאליהו:

הנה מדתו של יעקב אמת, שלימות, היא מדת התפארת, בשלימות אין סתירות פנימיות, האישיות המושלמת מאחדת את הסתירות, וזהו התפארת... וידוע שמדת צדיק יסוד עולם היא המשך מדת התפארת והשלימות, והיא הפועלת להשפיעה אל התחתונים, וזהו מה שנתבאר שיוסף הוא בתוכנו המשך תוכנו של יעקב. (חלק ב עמוד ריט)

...כן הוא בכל מדרגה ומדרגה, היא מתגלה לו על ידי כח הגבורה, ומשתלמת בכח החסד. כי שלמות כל מדרגה היא כשמגיע בה האדם אל הרגשת הכלליות, לא יתערבו החסד והגבורה לשמש בבת אחת, אלא יתחלפו בזה אחר זה. זו היא דרך העליה, ועל האדם לדעת שעליו מוטל להפעיל את החילוף הזה, ומה יניעו וישמש לו כח דחיפה לעליה קשה זאת? כח זה הוא המדה הנקראת בספרים הקדושים אמת ותפארת, והיא בחינת התורה הקדושה, כי בחינת התורה היא למוד ועליה כאחת, השאיפה לאמת למען האמת, באשר היא תכלית האדם.. (חלק ג עמוד לה)