תפלה   תפל

תרגום יונתן:

תפלה - רשע. (ירמיה כג יג)

רמב"ן:

תפלה - דבר שאינו בטעם. (איוב א כב)

רד"ק:

תפלה - דבר גרוע שאין לו טעם. (ירמיה כג יג)

מלבי"ם:

תפלה - דבר תפל, שטעו בבעל. (שם)