תקון העולם

ראה: תקנות, וכן בתלמוד בבלי גיטין לג והלאה, מ, מה ב, מח ב והלאה, פג, ותלמוד ירושלמי

בבא בתרא פרק י הלכה ד.