תקון חצות

מוהר"ן:

והנה מה שעבר אין, כי כבר נשרף בית מקדשינו, אך כעת שהשי"ת מצפה לשוב אלינו ולחזור ולבנות בית מקדשינו ראוי לנו שלא לעכב חס ושלום בנין בית המקדש, רק להשתדל בבנינו, על כן מאד צריך ליזהר לקום בחצות, להיות מתאבל על חורבן בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שיחרב הבית המקדש, ואפילו אם לאו אולי הוא מעכב עתה בנין בית המקדש, ונחשב גם כן כאלו הוא גרם להחריבו. על כן צריך ליזהר מאד לקום בחצות, ולהיות מתאבל מאד על חורבן בית המקדש, והשי"ת הבטיח לכל המתאבל על ציון לשום לאבילי ציון פאר תחת אפר (ישעיה ס"א)... (תנינא סז, וראה שם עוד)

אמר שעל ידי אמירת תיקון חצות יכולין לפרש שיחתו את כל אשר עם לבבו כמו על ידי התבודדות, כי מסתמא אין אומרים חצות על העבר, ועיקר אמירת חצות הוא על מה שנעשה עכשיו עם האדם, וכשיאמר חצות בבחינה זו יכולין למצוא כל אשר עם לבבו בתוך אמירת חצות. (תנינא קא)