תרעומת

(ראה גם: דור המדבר-תלונה)

מכילתא:

רבי יהושע אומר היה להם לישראל להמלך בגדול שבהם מה נאכל, אלא עמדו ואמרו דברי תרעומת על משה, רבי אליעזר המודעי אומר למודין היו ישראל היות אומרים דברי תרעומת על משה, ולא על משה בלבד אלא על אהרן, ויאמרו אליהם בני ישראל מי יתן מותנו וגו', לואי מתנו בשלשת ימי אפלה של מצרים... (בשלח-ויסע פרשה א)

בשמוע ה' את תלונותיכם - אמרו להם אלו עלינו הייתם עומדים ומתרעמים היינו סובלין אתכם אלא הרי אתם עומדים ומתרעמים לפני חי וקיים לעולמים. (שם שם פרשה ב)

ספרי:

...כך הלכה שכינה בו ביום שלשים וששה מיל כדי שיכנסו ישראל לארץ, התחילו ישראל מתרעמים לפני המקום שנתלבטו על דרך זו, והמקום צריך להתרעם עליהם שבשבילם הילכה שכינה שלשה וששה מילים כדי שיכנסו ישראל לארץ. (בהעלותך פד)

תלמוד בבלי:

כמה תהא הסלע חסרה ולא יהא בה אונאה... עד מתי מותר להחזיר בכרכים עד כדי שיראה לשולחני, בכפרים עד ערבי שבתות, אם היה מכירה אפילו לאחר שנים עשר חודש מקבלה הימנו ואין לו עליו אלא תרעומת... הכי קאמר הא אחר אף על פי שאינו מקבלה הימנו אין לו עליו אלא תרעומת. (בבא מציעא נב א וב)

השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להם זה על זה אלא תרעומת... היכי דמי, דאמר ליה בעל הבית זיל אוגר לי פועלים ואזל איהו ואטעינהו... דאמר להו שכרכם על בעל הבית, דאיכא דמגר בארבעה ואיכא דמתגר בתלתא, דאמרו ליה אי לאו דאמרת לן בארבעה טרחינן ומתגרינן בארבעה... (שם עה ב, וראה עוד)

...ר' נהוראי אומר לא נאמרה פרשה זו (של מלך) אלא כנגד תרעומתן, שנאמר ואמרת אשימה עלי מלך וגו'... (סנהדרין כ ב)

א"ר חנינא בר פפא כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה, שנאמר לא עלינו תלונותיכם כי על ה'... (שם קי א)

מדרש רבה:

ר' אומר בני תורעמנין, אדם הראשון אחר כל השבח שעשיתי עמו הוא מתרעם לפני ואומר (בראשית ג') האשה אשר נתת עמדי, אף יעקב כן אני עוסק להמליך את בנו במצרים והוא מתרעם ואומר (ישעיה מ') נסתרה דרכי מה', ואף בניו כן אני עוסק לבור להם לחם קל כדי שלא יהא א' מהן נוסע ודולקייא אוחזתו, והן מתרעמין לפני ואומרים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, אף ציון כן היא (ישעיה מ"ט) ותאמר ציון עזבני ה' וא-דני שכחני. (איכה ג לב)

מסכת דרך ארץ זוטא:

הרחק מן התרעומת שמא תתרעם אל אחרים ותוסיף לחטא. (פרק א)

ילקוט שמעוני:

בעת ההיא אמר ה' אלי פסל לך, זה שאמר הכתוב עת להשליך אבנים, בשעה ששבר משה את הלוחות היה הקב"ה מתרעם עליו, א"ל הקב"ה אילו חצבת הלוחות ויגעת בהן ונצטערת לא היית משברן... תדע מה כהן אתה פסל אותן... (דברים פרק י, תתנד)

על עמך יערימו סוד, מתרעמים ובאים על עמך בשביל שמקיימים את התורה, שנאמר סוד ה' ליריאיו... (תהלים פג, תתלב)